Kampster za nastavnike

Asertivna komunikacija u obrazovanju i kako je podstaći u radu sa učenicima

Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Asertivna komunikacija u obrazovanju i kako je podstaći u radu sa učenicima

Komunikacija u obrazovno-vaspitnom sistemu podrazumeva međuzavisnost ponašanja svih učesnika, uključujući kako nastavnike i učenike, tako i njihove roditelje, ali i celokupno školsko okruženje. Otuda, obrazovni uspeh, postizanje ciljeva i ishoda nastave utemeljeno je na aktivnom uključivanju komunikativnih komponenti koji u sebi sadrže interaktivni i perceptivni pristup svakom učeniku. S tim u vidu, stručna literatura ističe da efikasnost pedagoške komunikacije leži na uzajmnom poštovanju i iskrenom, odnosno ravnopravnom odnosu. Takođe, neke od najvažnijih odlika efikasne pedagoške komunikacije podrazumevaju “usklađenost sa psihofizičkim uzrastom učenika, usmerenost na podsticanje mišljenja, razvijenost govora, mogućnost izbora i razmene ideja” (Jovanović, 2009).

Uloga asertivne komunikacije u obrazovanju

Pojam asertivne komunikacije u širem kontekstu podrazumeva odgovorno i samopotvrdno ponašanje kojim se učenik zauzima za sebe, iskazuje svoje potrebe i stavove na direktan i nedvosmislen način, a da pritom ne ugrožava druge učenike ni ostale učesnike obrazovno-vaspitnog procesa (Jakubowski, Lange, 1978). Shodno navedenom, asertivna komunikacija u obrazovanju je od izuzetnog značaja za formiranje pozitivnih interpersonalnih odnosa i kvalitetne pedagoške klime. Smatra se oblikom komunikacije koji vodi ka razvoju zdravih odnosa među vršnjacima, i veština nastavnika da reguliše i oblikuje socijalne odnose u odeljenju.

Nastavnici koji poseduju veštine asertivne komunikacije učenike podučavaju da poštuju osećanja, potrebe i prava drugih, čime se eliminiše razvoj diskriminacije i jača se osećaj empatije. Međutim, po mišljenju različitih pedagoških stručnjaka, asertivna komunikacija je ključna i za razvoj svesti o odgovornom ponašanju (Ames, 2009). Isto tako, ona je u direktnoj korelaciji sa nivoom emocionalne i socijalne prilagođenosti učenika školskoj sredini.

U primeni asertivne komunikacije u obrazovno-vaspitnom procesu uloga nastavnika je od vitalnog značaja, jer on oblikuje stil interaktivnosti među učenicima u školskoj zajednici i razvija im oblike ponašanja u komunikaciji. Isto tako, Husić (2009) tvrdi da nastavnik putem asertivnog oblika komunikacije može da formira poverenje i motivaciju učenika za učenje, što na direktan način utiče i na ostvarenje njihovih vaspitnih i obrazovnih ciljeva.

Ključne veštine asertivne komunikacije nastavnika

Da bi nastavnik u odeljenju primenio asertivni stil komunikacije neophodno je da poseduje sledeće veštine:

 • da ume da pokrene i održava razgovor sa svim učenicima u odeljenju,
 • da uspeva efikasno da rešava sve konflikte koji nastaju poštujući integritet ličnosti svakog učenika,
 • da adekvatno izražava pozitivne i negativne emocije,
 • da poseduje izražene veštine aktivnog slušanja,
 • da ume u nastavi da podstakne kooperativni pristup,
 • da u svim obrazovno-vaspitnim situacijama osigurava ravnopravnost i povoljnu klimu za sve učenike,
 • da podstiče timski duh,
 • da razvija učenicima kritičko mišljenje,
 • da primenjuje oblike, metode i tehnike rada koji podrazumevaju aktivan nastavni pristup.

Kako da razvijete veštine asertivne komunikacije?

Da biste kod svojih učenika razvili veću motivisanost, participativnost i interakciju u obrazovno-vaspitnom procesu, Kampster vam je pripremio dvomesečni seminar pod nazivom “Asertivna komunikacija”. Koncipiran je kroz 32 nastavne lekcije i 32 provere znanja koje će vam pomoći da kroz praktične primere naučite načine i tipove komunikacije i spoznate razliku između agresivno pasivne i pasivno-agresivne komunikacije. Takođe, kroz seminar saznaćete i zbog čega, kada i sa kim biti asertivan, ali i kako da prenesete učenicima asertivnu poruku na pravi način.

Svim učesnicima seminara Kampster izdaje sertifikat sa 32 boda stručnog usavršavanja unutar ustanove.

Važno za nastavnike: Osvojite kupon za seminar

Kako asertivna komunikacija u obrazovanju ima značajnu ulogu, Kampster je pripremio specijalan popust SAMO ZA NASTAVNIKE. Ukoliko se sada prijavite na seminar putem OVOG linka uz kod NASTAVNIK20 dobijate dodatni popust od 20% na već sniženu cenu seminara!

 

                                                                                         

 

Pogledajte iskustva polaznika seminara “Asertivna komunikacija”

 

PRIJAVA JE OTVORENA: Uz kod NASTAVNIK20 dobijate 20% popusta na PRAKTIČAN kurs o ASERTIVNOJ KOMUNIKACIJI

Literatura:

 • Jovanović, M. (2009). O postojećoj komunikaciji u nastavi i neophodnim promenama. Nastava i vaspitanje, 2, 201–215.
 • Jakubowski, P., Lange, A.J. (1978). The Assertive Option: Your Rights and Responsibilities 5/16/78 Edition. U.S.A: Research Press Inc.
 • Ames, D. (2009). Pushing up to a point: assertiveness and effectiveness in leadership and interpersonal dynamics. Research in Organizational Behavior, 29, 111–133.
 • Husić, S. (2009). Moj doprinos odjeljenskoj zajednici. Novi Muallim, 10(38), 122–126.

2021-07-11

Autor: Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Administrator Kampster zajednice.

Imate pitanja za Kampster? Javite se: